Trupy volné a RC verze se vzájemně liší především provedením hlavice (plný materiál hlavice pro volnou verzi, dutá hlavice pro RC provedení), přičemž volná verze nemá instalovány táhla ke kormidlům.

 Postup stavby trupu je stejný pro obě verze modelu. U řízené verze je navíc instalace RC vybavení. 

 Trup sestavíme z hlavice a smrkových nosníků. Uspořádaní přepážek a obrys vnitřního rámu RC hlavice je znázorněn na pomocném výkrese formátu A4 (vložený ve stavebnici)  a na obr. 29,30. Hrany hlavice můžeme pouze lehce srazit nebo zabrousit do plynulých oblouků. Pro usnadnění orientace při broušení je na potahu vyznačena linie vnitřního rámu hlavice (obr. 31, 32). V potahu hlavice vyřízneme montážní otvory pro serva (obr. 33). Velikost otvorů upravíme dle reálně použitých serv. Vyfrézované výřezy v rámu hlavice odpovídají servům  HS-55, HXT 900… apod. 

Pozn.: Pro rozměrově menší serva (délkou a výškou) doporučuji bočnici zevnitř, v místě průchodů upevňovacích vrutů zesílit vlepením vhodného kousku smrkové lišty a montážní otvory udělat jenom z jedné strany potahu. 

 Ve stavebnici jsou smrkové lišty průřezu 3x8mm a délce 1m (použití menšího průřezu, oproti historickému originálu, je zdůvodněno v dalším textu).

 Důkladně je prohlídneme a pro nosníky trupu vybereme pouze tu část, na které léta dřeva nevybíhají mimo lištu (obr. 34). Pokud není zbytí, část s vybíhajícími léty situujeme tak, aby byla přilepena k hlavici, nebo tvořila konec trupu (oblast s minimálním zatížením). Hlavní nosníky trupu uřízneme delší (technologický přídavek cca 30-40mm za směrovým kormidlem). Jejich přední část obrousíme ještě před přilepením k hlavici (obr. 35). Hlavici na horní straně podložíme odřezkem lišty tlusté 2mm. Lištu provizorně přilepíme oboustrannou páskou (obr. 36).  Šířka lišty by měla být cca 1-2mm  menší než je tloušťka hlavice. Následně přilepíme hlavní nosníky trupu ze smrkových lišt 3x8mm. Pozici přední hrany nosníků, danou výkresem, si vyznačíme obyčejnou tužkou na hlavici (obr. 37).Výškové přesazení zabezpečí páskou přilepená pomocná podložka a kus příložky z balzy nebo topolové překližky upevněné špendlíky (obr. 38,39). K přilepení nosníků je vhodné disperzní lepidlo nebo 5-30 minutový epoxid. Ještě před úplným vytvrzením lepidla zkontrolujeme vzájemnou polohu a kolmost jednotlivých lepených dílů pomocí úhelníku (obr. 40).

 Na originálním stavebním plánku jsou zakresleny pouze boční lišty nosníku trupu o průřezu 4x8mm, stabilizované krátkými rozpěrkami. Takové řešení je pro školní kluzák pevnostně postačující, ale trup se kroutí. Řešením je použití uzavřeného profilu v zadní části trupu. „Hranatá uzavřená dřevěná trubka“ lépe přenáší krut i ohyb a jednotlivé lišty můžou mít menší průřez, který je lépe využit pro přenos zatížení. Nepatrné zvýšení hmotnosti, bohatě vykompenzuje značný nárůst pevnosti a tuhosti trupu. 

 Uzavírací pásnice trupu slepíme ze dvou lišt 2x8mm a zbrousíme je na tl. cca 1,5mm. Ostrou tužkou narýsujeme klíny, odpovídající reálným rozměrům trupu (obr. 41). Šířka pásnic za hlavicí bude cca 8, 12, nebo 21mm (dle tloušťky použité hlavice). Šířka před směrovkou bude cca 3mm. Horní pásnice by měla přesahovat hranu hlavice cca 10mm. Pro spodní pásnici upravíme osazení v dřevěné  hlavici tak, aby přesah pásnice a hlavice byl 12-15mm. Jinou variantou může být vytvoření úkosu na liště a hlavici o dostatečné styčné ploše. Obě pásnice končí dotykem se směrovkou. Jejich délku je nutno určit dle skutečných vzdáleností dílů, odměřených na modelu.

Upozornění: kvalitní spoj pásnic a hlavice rozhoduje o životnosti trupu . Obzvlášť pokud  budeme model vystřelovat gumicukem, protože v okamžiku před vypuštěním model držíme obvykle za trup těsně za křídlem.Vysoká hlavice a značné napětí gumy vytváří značný ohybový moment v přechodové části trupu a ten má snahu praskat.

 

 Ze slepených a obroušených polotovarů  podle ocelového pravítka, vyřízneme půdorysný tvar pásnic. 

 K řezání použijeme ostrý lámací nůž v kovovém vedení. Pravítko je vhodné polepit brusným papírem, pak se nesmeká. Při řezání pravítko podložíme druhým kouskem lišty, aby bylo možné vytvořit stálý přítlak po celé délce řezu (obr. 43). Na nůž netlačíme a celou délku řezu projdeme několikrát, až přebytečný materiál lehce oddělíme (obr. 44). Vyhneme se tím rozštípnutí lišty. Štípání zabráníme i správnou orientací vláken vůči směru pohybu nože. Nesmí zajíždět pod léta dřeva!

Oříznuté klíny za stále kontroly (vložením mezi nosníky trupu) co nejpřesněji dobrousíme na požadovaný tvar a rozměr (obr. 45, 46) 

 Z připravených polotovarů již můžeme zkompletovat trup. Pracovní desku zakryjeme igelitem a jako první přilepíme horní pásnici s přesahem přes hlavici cca 10-15mm.  Zkontrolujeme symetrii trupu (obr. 47) a necháme vytvrdit lepidlo. Do úseku pro vlepení směrového kormidla vložíme technologickou lištu 3x8mm a zmáčkneme pružnými svěrkami (obr. 48). 

 Pozn. Prodlouženou technologickou část trupu, tj. až za směrovým kormidlem, můžeme slepit   kyanoakrylátovým lepidlem. Slepený úsek po dokončení trupu odřízneme a zbytek technologické lišty vyjmeme. 

 Po vytvrzení lepidla vyrobíme distanční vložky z tvrdé pěny (obr. 49), které po rozměrové úpravě vlepíme do trupu (obr. 50). Požadovanou výšku vložek dostaneme podložením technologickou lištou (odřezek z uzavírací pásnice) a seříznutím pěny po hraně trupových nosníků  (obr. 51). Technologickou lištu poté vyjmeme a vložku zalepíme do trupu. Tím máme zabezpečeno přesné výškové usazení uzavírací spodní pásnice trupu (obr. 52). Nakonec dispersním lepidlem vlepíme spodní uzavírací klínovitou lištu (obr. 53). Před vytvrzením lepidla několikrát zkontrolujeme symetrii trupu (obr. 54).

 

Ing.Peter Kapuscinský, VEKAmodel